Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home4/maghzoas/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618

5454

در صورت بیرون زدن دیسک بین مهره ای در گردن،گردن درد ، شانه، یا در مسیر بازو به سمت دست ایجاد می شود که با حرکت بدتر می شود.

ضعف، بی حسی، یا تحلیل رفتن عضلات دست (اندام فوقانی) از دیگر علائم دیسک گردن است.

مراجعه به پزشک

در این‌ شرایط‌ و مشاهده علایم دیسک گردن به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمائید:
۱. اگر شما علایم‌ و نشانه های پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسک‌ را دارید.
۲. بدتر شدن‌ درد یا ضعف‌ در دست‌ یا پا
۳. از دست‌ رفتن‌ اختیار ادرار و اجابت‌ مزاج‌
۴. اگر دچار علایم‌ و نشانه های جدید و غیرقابل توجیه شده اید‌. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ دیسک گردن ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.

عوارض پارگی دیسک گردن

از عوارض احتمالی پارگی دیسک گردن می توان موارد زیر را نام برد:
•از دست دادن اختیار ادرار و مدفوع
•فلج شدن
•تحلیل رفتن و ضعف عضلات

روش های درﻣﺎن پارگی دیسک گردن

پارگی و بیرون زدگی دیسک بین مهره ای گردن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد، ﺧﻮد به ﺧﻮد بهبود ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢ به ﺷﺮوع درمان های دﯾﮕﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ ۲ هفته ﺑﺎﯾﺪ در رﺧﺘﺨﻮاب اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﮕﺮ اینکه ﻋﻮارﺿﯽ رخ دهد. در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺮون زدﮔﯽ دیسک بین مهره ای را ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ معالجه ﮐﺮد.

دیگر روش های درمان بدون جراحی دیسک گردن عبارتند از:

وارد آوردن ﮐﺸﺶ در ﻣﻨﺰل ﯾﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن (گاهی توصیه ﻣﯽﺷﻮد). اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ رشته های ﻋﺼﺐ از ﻓﺸﺎر وارده به آنها، اﮔﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در رﺧﺘﺨﻮاب ﻓﺎﯾﺪه ای در رﻓﻊ ﻋﻼﯾﻢ نداشته ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت

روان درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای فراگیری روش های مقابله ﺑﺎ درد ﻣﺪاوم و ﮐﻼﻓﮕﯽ

دارو درمانی پارگی دیسک گردن

ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽﺗﻮان از اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﯾﺎ اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

امکان دارد داروهای زﯾﺮ نیز ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ:

ـ داروهای ﺿﺪدرد ﻗﻮیﺗﺮ

ـ شل کننده های ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﻣﺜﻞ دﯾﺎزﭘﺎم ﯾﺎ ﻣﺘﻮﮐﺎرﺑﺎﻣﻮل (رﺑﺎﮐﺴﯿﻦ)

ـ داروهای التهابی غیراستروییدی ﺑﺮای کاهش التهاب اﻃﺮاف ﭘﺎرﮔﯽ دﯾﺴﮏ

ـ مسهل ها ﯾﺎ نرم کننده های ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ

نقش تحرک و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در درمان دیسک گردن

به هنگام مرحله ﺣﺎد ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺪاﻗﻞ ۲ هفته در رﺧﺘﺨﻮاب اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ. فعالیت های ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ رو به بهبود ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺠﺪداً آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ. اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت در رختخواب به هیچ ﻋﻨﻮان توصیه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

دیسک بین مهره های گردن چیست؟

ستون فقرات از یک مجموعه از استخوان های به هم متصل به نام مهره تشکیل شده است. مهره طناب نخاعی را احاطه می کند و آن را از آسیب به بهترین نحو حفاظت می کند. عصب ها از طناب نخاعی خارج می شوند و به قسمت های دیگر بدن می روند و ارتباط بین مغز و بدن را فراهم می کند. مغز برای حرکت عضلات می تواند یک درخواست را به نخاع و از آنجا به سایر عصب ها بفرستد.

همچنین عصب ها اطلاعاتی مانند درد و دما را از بدن به مغز منتقل می کنند. مهره ها توسط دیسک و دو مفصل به نام مفاصل فاست به یکدیگر متصل شده اند. دیسک که از بافت های قوی متصل به هم تشکیل شده است که هر مهره را به مهره بعدی نگه می دارد.  دیسک به عنوان یک بالش یا ضربه گیر بین مهره ها عمل می کند. دیسک و مفاصل فاست به مهره ها اجازه حرکت می دهند و در نتیجه شما می توانید گردن خود را خم کنید یا به عقب و جلو بچرخانید.

ساختمان دیسک گردن

دیسک از یک لایه سخت خارجی به نام آنالوس فیبروسس و یک مرکز ژل مانند به نام نوکلئوس پولپوسس  تشکیل شده است. با افزایش سن، مرکز دیسک شروع به از دست دادن آب می کند که این باعث کاهش اثر دیسک به عنوان یک بالش خواهد شد. با فرسوده شدن دیسک ، لایه خارجی نیز ممکن است پاره شود. این موضوع باعث جابجایی مرکز دیسک (فتق دیسک یا پارگی دیسک گردن) از طریق یک شکاف بر روی لایه خارجی  به درون فضای اشغال شده توسط عصب ها و نخاع خواهد شد.

علائم و نشانه ها

دیسک پاره شده بر روی عصب ها و نخاع فشار می آورد و ایجاد درد، بی حسی، گزگز یا ضعف در شانه ها و بازوها می شود. دکتر شما برای تشخیص دیسک بین مهره های  گردن، تغییرات در واکنش (رفلکس) شما، احساس و توان دست های شما را بررسی می کند. به ندرت، فتق دیسک گردن ممکن است بر روی طناب نخاعی فشار آورد و همچنین باعث مشکلاتی در پاها شود.

در شغل هایی مثل دندانپزشکی ، حروف نگاری ، افرادی که برای مدت طولانی با کامپیوتر کار می کنند برای تمرکز و نگاه کردن به یک محل خاص ممکن است زمان زیادی گردنشان در یک وضعیت نامناسب قرار گیرد. همچنین مشاغلی که لرزش زیادی به گردن وارد می کنند مثل کارگرانی که زمین را با دریل سوراخ می کنند زمان نیروی زیادی برای مدت طولانی به گردنشان وارد می شود و ممکن است به گردن آن ها آسیب وارد شده و دچار علائم دیسک گردن شوند.

در عکس زیر می توانید فتق دیسگ گردن را مشاهده کنید

فتق دیسک گردن

علت و دلایل

علت دیسک گردن کاملاناشناخته است.عده ای معتقدند که ازبین رفتن دیسک های گردن براثرکهولت سن ایجاد می شود اما ممکن است این عارضه در افراد جوان هم رخ دهد. اما تعدادی از دلایل فتق دیسک بین مهره های گردن شامل شوک یا ضربه ،التهاب وعفونت  ژنتیک،محیط، و موارد دیگر است.

خم کردن رو به جلوی گردن، حالت اندامی نامناسب (قوز کردن) به ویژه هنگام خوابیدن یا نشستن، فعالیت‌های درگیر کننده‌ی بازوها در جلوی بدن (برای مثال: ظرف شستن، رانندگی و …) و بلند کردن اشیاء چهار حرکتی هستند که همگی هر روز انجام می‌دهیم و در صورت تکرار، طول کشیدن یا شدید بودن به بیرن زدگی دیسک کمر دامن می‌زنند. چرخاندن یا خم کردن گردن به طرفین نیز به دلیل متمرکز نمودن فشار بر یک طرف دیسک در بروز بیماری دیسک گردن بی‌تأثیر نیست و همگی می توانند علت دیسک گردن باشند. برجستگی دیسک گردن گاهی در پی حرکتی جزیی شامل خم کردن رو به جلوی گردن مانند از زمین برداشتن وسیله‌ای کوچک یا عطسه کردن رخ می‌دهد. دیسک در این موارد به طور طبیعی در معرض نیروهای حاصل از بلند کردن اشیاء، قوز کردن، خم کردن مکرر و طولانی مدت بوده است که در نهایت این نیروها در قالب رخدادی منجر به بیرون زدگی دیسک گردن شده‌اند.

لایه های خارجی دیسک یعنی فیبرهای انالوس براثراختلالاتی که درناحیه داخلی یعنی نوکلئوس مانندکاهش فضای دیسک رخ میدهد دچارپارگی میشوند بیماری فرسودگی دیسک می تواند باعث بیرون زدگی دیسک گردن هم شود.

اختلال درناحیه داخلی دیسک

این اختلال شامل آسیب به دیسک بدون هیچ گونه بدشکلی درناحیه خارجی دیسک است.اختلالات براثر ضربه به گردن به وجود می آید.بیماری فرسودگی دیسک می تواند بر اثر اختلال درناحیه درونی دیسک رخ دهد.

عفونت

یکی از دلایل دیسک گردن عفونت بین مهره های گردن است.

تشخیص

عموما  یک ارزیابی جامع و دقیق کلینیکی برای تعیین محل  نوع درد دیسک گردن و معاینه گردن و ارزیابی دقیق هرگونه ضعف، از دست داد حس و واکنش های غیر عادی فتق دیسک گردن را به بهترین شکل مشخص و محل آن را معین می کنند.

پزشک می تواند با بررسی ایکس ری، سی تی اسکن و ام آر آی نسبت به بروز دیسک گردن یقین پیدا کند. عکس ایکس ری می تواند خارهای استخوانی و باریک شدن فضای دیسک بخاطر پیر شدن و خراب شدن ستون فقرات را نشان دهد اما قادر نیست فتق دیسک یا عصب ها را نشان دهد. سی تی اسکن و ام آر آی جزئیات بیشتری از همه عناصر ستون فقرات می دهد و می تواند بیشتر بیرون زدگی های دیسک گردن را نشان دهد.

همچنین، ممکن است از نوار عصب و عضله برای مشاهده علامت ها یا شواهد از تخریب عصب ها ناشی از دیسک گردن نیز ممکن است انجام شود.

در صورتی که علائم دیسک مهره های  گردن را در خود احساس کردید؛ برای درمان آن هرچه سریعتر اقدام کنید.

در این قسمت به بهترین و کامل ترین  را ه ها و روش های درمان قطعی دیسک بین مهره های گردن میپردازیم. بسیاری از بیماران با علائم بیرون زدگی (فتق) دیسک گردن بدون هیچ درمانی بهبود می یابند.

برای بیمارانی که درد آنها ادامه می یابد گزینه های دیگری وجود دارد. داروهای زیادی وجود دارند که می توانند به کاهش درد های مرتبط با دیسک گردن کمک کنند. بسیاری از بیماران با استفاده از درمان های بدون جراحی بهبود می یابند. پزشک شما ممکن است که درمان های بدون عمل شامل زمان کوتاهی از استراحت، گردن بند طبی، داروهای ضد التهابی برای کاهش تورم، داروهای بی حسی برای کنترل درد، فیزیوتراپی، تمرین ، نرمش و ورزش و همچنین تزریق اپیدورال داروهای استروئیدی استفاده کند.

هدف درمان بدون جراحی کاهش ناراحتی عصب ها ناشی از بیرون زدگی مواد دیسک، تسکین درد، و بهبود شرایط فیزیکی بیمار مبتلا به دیسک مهره های گردن است. این روش می تواند برای بسیاری از بیماران فتق دیسک گردنی با استفاده از یک برنامه درمانی منظم که اغلب ترکیبی از روش های درمانی مختلف است دنبال شود. همچنین شما میتوانید درمورد ادامه دادن  فعالیت شغلی خود بعد از دوره درمان دیسک ازپزشک سوال کنید

درمان بدون جراحی

پس از شروع درد دیسک گردن، یک دوره زمانی کوتاه یکی دو روزه از استراحت بسیار مفید است. بعد از این دوره زمانی استراحت، شروع دوباره حرکت برای جلوگیری از ضعف عضلات و سفت شدن مفاصل بسیار مهم است.

پزشک شما با کمک پرستار و فیزیوتراپیست ها، آموزش و تعلیم تمرین های درمانی مختلف را برای تقویت گردن شروع می کند. این تمرینات ورزش دیسک گردن ممکن است در خانه یا در کلینیک فیزیوتراپی ( در مواردی که تمرینات تخصصی هستند و یا نیاز به تجهیزات دارید) انجام شوند.

بسیار مهم است که تمرینات همانطور که توسط پزشک یا فیزیوتراپیست توضیح داده شد انجام شوند.  پزشک یا فیزیوتراپیست شما ممکن است از کشش، تحریک الکترونیکی، کمپرس گرم، کمپرس سرد، درمان دستی برای کاهش درد، التهاب و اسپاسم عضلات استفاده کنید

 

از سری مطالب پزشکی عمومی و غیر تخصصی سایت (اطلاعات  عمومی و غیر تخصصی پزشکی برای افزایش دانش سلامت  و اطلاعات عمومی پزشکی بازدیدکنندگان)